Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Ochranu dôverných údajov upravuje

zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike

v znení neskorších predpisov.

Za ochranu dôverných údajov

zodpovedá MŠVVaŠ SR.

ZŠS odošle výkaz do 20.01.2022

1x OÚ v sídle kraja

Prihlásenie
 

© 2010 - 2022 CVTI SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica